lx,/*. 3- lW. BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen eenstra 1 ;rond.ruili; der ge ,ei ,akte koste .d te sija ;r en v;ethi idde in te matige irixoud .act vóór 15 ;geno- ien aoet treden .jven dd.il rzake niet I Luit van 71 net "betrek! aor - -j.A I plaats gel 'ilesloten wordt den heer Veénstra te "berichten dat het ■jilc 8 geS11 tergen aanrtèsig acht 0... oedoeide kosten Te ïeel of gedeeltelijk voor rekening der gemeente te fit; .16 n V ajï- disloten ordt den heer ."iriter een onderhoud Liet het Chiiu.,e toe te staan zoodra hij uit den militairen dienst is terufogekeerd. sloten wordt den Kaad voor- te stellen zijn besluit van 1? ■April 1932» no.244b te uijzigen door toevoeging in j I van de noorden "of van wl'o het ten dage van de li ;endo..iso verdracht zal blijken aan te gaan". ie oors.jro j 'net eurlB 00 4 ct.rtB n raad terl s klacii I l>e dir.T. at rapport il 193 Jj hr ijven nI 0.4637 -=dl r middel vi met de anai niet voor 1 zocht lonl ring te vel hiero: ore er overlegging van de desbetreffende stukken» zal te Bser zake het advies vorken ingewonnen van den Inspec- r r Volksgezondheid -Cr.^ouma. vloten wordt adressant in te lichten conform het advidz ■»- .ien ir.v. em.verken. V -^'essante zal worden medegedeeld dat het College Pï-ncipe bereid i -r de d "fcrden. d.7 April .1 de gevraagde toestemming te oor den dir.v.gem.werken voorgestelde voor verleenen K' H 1 0 9 Ta' l, h|

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 254