Afzender of voorsteller num mer Korte inhoud Dir. e..,. v;erken "3en meelevende" 'oningst. "Ons -I*e- lang" te A'foort -Gir. Gem. werken ■Gir.v/d L.V.Lank voor -'ea.Gemeente te s-Gravenhage Comité, delast me de beoordeeling v/d versiering v. div.straten in deze e; ieente 1 ng e ni e ur sb ur e a u ".iet gver sticht" ledStaten doet teekenin0 toekomen, waarop in cru ..ele kleur zijn aangegeven de terrein velke naar zijn oordeel eventueel voor verpachting van jaciit in aanmerking kol men» de commissie Grondbedrijf en itcr-ni- dingsplan heeft tegen de 'aanwijzing da ie Blo te in e'e'n ■ren. uitzondering van ae vei. terreinen m landen aan den Lange -drink* eg geen te- z aar en geeft in overweging tot ver pachting van de jacht over te gaan. verzoekt eenige beplanting aan te ,;ren- _en in beide hoeken van ie tunnel forti drink„eg doet de jaarstukken der stichting over het jaar 1toekomen. deelt mede, dat II. A.. Vos sinds 2 - pril j .1. ziek is. IJulotax Br zo er He: „e; c Gfcioter Verif ie ifsioter al. Voc lei in. _e [verk] leigim zendt uitnoodiging tot bijwoning va.: ii He vc jaarlijksche algemeene vergaderi vai| aandeelhouderdier te houden op 23 April 1937. deelt mede dat alle geoordeelde placi-fl tot versiering de vereischte goe .=cc - ring hebben verkregen. be treff®11 zendt terug de aanschrijving de het te plegen overleg met de Spoorwegen bij het opstellen der en maakt erop attent, steeds le Ai dat het bureau 1 een bericht heeft ontvangen I trale kaarten veder bij de gel me ent e van het kadaster zijn terugon«'| vangen. 'ordt vc d e kada deelen mede dat de ini Zaken goedkeuring heeft uitvoering van het plan van ter van Socm verleend aan j Jhr- 1,1 !.ir. jairo. B -str - ter fflec fho oe.' ïosch van Grakesteyn te Lage Vuursche betreffende ontginning met een over- van 35 I in de loonen e het regenverlet. heidssubsidie de kosten van

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 255