-l 3W' VI' V ]y, BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen rog in cru] e terreinej tueel voor merking g. Uitorei- ijzing d« an de -;ei- g geen ce- tot ver- ,e gaan. .an te oren' ,unnel borti (■sloten norit den -laad. voor te stellen het jacntrecht s nJf, Bse'n ierceel te verpachten voor ren ..uur van irie jaren. .oten wordt den air ,v.6cn.™erien te verzoeken een on-i icJf ioek in te stellen in noeverre beplanting van hei L. 1 |ai.t roedoelde terrein mogelijk is» :htin0 ovei^Hiioten wordt de stukken in handen te stellen van den Ij/- ^Kificateur der '/er. v. ked.de.;. eenten (Verificatie ijurtóu/iy >rxi floten eordt ziekteverlof te verleenen tot 19 April Voor het 0eval na uien datum ...ocht "blijken dat ver-j ■ging Van ziekteverlof noodig is, zal eengeneeskundig^ ^■verklaringnaar uit de noodzakelijkheid van de ver- SfCéwZ, lirin, van het verlof blijkt, overgelegd moeten worden.. oning van ideri va; houden 0? 3 0 ed e plan®-» IkcU-1 voor nenr.is =vir. aangenomen. betre,..---! t de de,.I n der .-O] s t 0 ur sa ntvangen bij de n terujonu'| van le end aan Jhr :e Vuur schel een over- ,e loonen et. 'Cfat voor kennis, evin^ a. .e .0 en. Ar.v.gem.verken zal oorden verzocht mede te deeie; K 0;- 'Aet Cversticht" geen bericht is gezonden dat d< ■- -str oio kaarten weder bij de 0e;..eente van net kadas- B ziJu terugontvangen. "Het Oversticht" zal worden «■egedeeld dat de kaarten te zijner beschikking zijn. Ja- hVi 41 Jfe-ocen ordt den haad het noodige voorstel te doen. U. Hl H

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 256