Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 39 -risp.der air. belastiagen,3aarn zendt opgaaf van de aanvankelijk ge raamde opbrengsten der personeele en grondbelasting over het boekingstijdvak 1937/1938. 40 u.van hummel verzoekt het perceel -beukenlaan 15a, na dat dit de noodige reparatie heeft on dergaan, nog voo'r 15 Januari 1937 te mo gen betrekken en de huur te doen ingaan op 1 -Jebruari 1937» 41 Oei.Staten van Utrecht doen eenige mededeelingen betreffende ■het innen van uitgaven ten oehoev® van de luchtbescherming door noodlijdende gemeenten tn gemeenten, welke voor bij zondere bijdragevn; uit het werkloos- heidssubsidiefonds in aanmerking komen, voor het jaar 1937» 42 ■Oir ,0em. werken rapporteer! omtrent de indeelin„ der werklieden in de diverse functie's in verband met het raadsbesluit van 9 -Uecei ber j.1. betreffende de reorganisatie van den dienst van gemeentewerken. 43 Voorzitter adviseert aan den Haad voor te stellen over te gaan tos het benoemen van 2 onbezoldigde ambtenaren van den burger lijken stand. 44 ?r o vUt r .-01 e cUiy te Utrecht verzoekt ontheffing van het bepaalde in art.14, lid I, sub b, der bouwverorde ning t/b van den bouw van een hoogspan ningsstation op perceel sectie 2 no. 1439 gelsgen aan de Uoesterb.straatto' op een afstand van I.52 m uit de zuide lijke zij erfafscheiding. 1'er zake wordt gunstig auvies uitgebrach' door den directeur van gemeentewerken. 45 Oed.Otaten van Utrecht zenden een afsciirift van run besluit to' verdaging hunner beslissing op het raadsbesluit van 9 -aec.'3ó, 4e afd.no. 2313 "c°t wijziging der verordening, re gelende ae instelling, het beheer en de administratie van het geldelijk beheer van het wegenfonds der gemeente. 1 T

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 25