Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 497 4 98 499 directeur Cemeentë- iv erken /er.van Nederl.Ge- neenten. 5co Gedeputeerde bta- ten van ïJtrecht. 501 L.Blaauboer, Pietejr le Hooghlaan 4. Gedeputeerde bta- ben van Utrecht. vraagt in huur een stukje grond achte- ziin huis. -De grond is gelegen aan de" Paulus Potterlaan en op de teekenin^ behoorendebii het raadsbesluit (nacht ginesbesluittot ingebruikgeving van braakliggenden grond vermoedelijk ais' no.14 aangegeven. zendt rapport omtrent gehouden bespre, kingen inzake het wegbreken van het muurtje naast het Postkantoor. verzoekt te mogen vernemen of het ge meentebestuur instemt met de gedachte dat de gemeenten gezamenl^k het risici van de verzekering van gemeentegelden dragen, in verband met de intrekking; gemeenteborgtoohtenwet en verzoekt mei het afsluiten eener verzekering te wat ten tot nadere mededeelingen door de vereeniging kunnen woeden gedaan. deelen mede dat ae Ministers van Binni landsche Zaken, oociale zaken en vani nanciën bezwaar hebben tegen een extn gift aan werklcozen en steuntrekkend® ter gelegenheid van de feestel^,kft tocht van li.M.H.Prinses Juliana en Ui Prins Bernhard ten paleize doestdijk,® dat deze uitgave een verheoging van bijzondere bedragen uit het werklcoshi suhsidiefonds of van het daarvoor in plaats tredend voorschot tengevolge i hebben. In verband hiermede verzoeken zii intrekking van de betrokken begroc tingswijziging wel te willen bevorder deelen mede dat zij weliswaar geen ba zullen maken tegen het raadsbesluit 2% Maart 1957 nr .21/5 50,maar dat net een verhooging van volgnummer 54'<? ƒ.50,had behooren te worden volstaa omdat bekend was dat bij hen bezwaar stond tegen het cp dezen post geraak crediet van 25ü,= voor het huren vs muziekkorpsen. Zij verzoeken daarom te willen bevorderen dat de raming van volgnummer 5^7 nog met 250,= word verlaagd Besloten v van j 2,5( iBesloten v aan te vra klaring va Liet ae ged meenten ge ge zich in Besloten w Besloten w fend beslu ting in te besloten w vragen zooals dez yerminderi. ®R bij de a*s wanne e fpe wijze ziKing doe ÊWamer aaj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 263