ëeen, ting in te trekken. /Jfo V BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen id öi;htei akening t (nacht; ving van Lijk als gfsioten wordt liet perceel gemerkt no.14 voor den prils im& j «2,50 te verhuren tot 1 Januari 19}ö. n bespre an liet het ge- gedachte et risic tegelden rekking i zoekt m«l ng te wat door de van Binn en vani een extn rekkende) lLke in- na en 2»j estdjjk,c: ng van ai rklcoshe: voor in evolge a erzoekeflj n begi°c evordeie esluit i dat net 54'/ met volstaa ezwaar geraak huren vfi aaroo te ng van wordt Bejsloten -wordt de vereischte vergunning bii aen Minister j/ aan te vragen en rekening te houden met de bereidver klaring van den heer Alders om de kosten te betalen- J' V 1W63- Liet de gedachte van de Vereeniging tot het door de ge- meenten gezamenlijk dragen van het risico han het Coller A/ ge zich in beginsel vereenigen. A* Besloten wordt een afwachtende houding aan te nemen, y' Besloten v/ordt aen daad voor te stellen het uesbetref- /Cr- fend besluit en het besluit tot wijziging der begroo- a gesloten worat aan de Gedeputeerde «taten de medewerking be vragen tot goedkeuring van de begroot ingswijziging Boals deze gemotiveerd is ingezonden en de eventueele J /i/ ■•mindering van de betreffende post t.z.t.te oehande- ■1 bij de algeheele w^ziging der gemeentebegrooting 19^7 ■b wanneer de bemerkingen van de Regeering bexend zijn. Br; W1jze van behandeling der aangenomen begrootingswij- King doet voor het College in het gegeven geval aan genamer aan. ciótll ds a0>h

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 264