L Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud De Voorzitter Afd.Financiën Soester Besturen bond p/a H.li.Beul len Koninginne- laan 9/, Bo-st. Burgemeester en Wethouders van Utrecht Hoofd Rijksdienst der levensmiddelen distributie, Ben Haag. Minister van So ciale Zaken, Den Haag N.V. P.U.H.M. memor-.ert net overlijden van den Burge meester, kr.G.Deketh, welk overladen heeft plaats gehad op heden 20 April 19p7 in den voormiddag te 2* uur. biedt ter vaststelling aan ontwerp-be j sluiten tot vaststelling van pension; grondslagen |a. ingaande 1 Januari 19/7 van R.C.va den Berg, ih.de Boer, F.Bult, «f.j, Brijb- P.C.Groot, L.a.Hebster G. b. Hospers, B.van Ketel, F.A.Lud, i(lll J.Heintjes, W .van Veoren, H.J.Vcs G.van der Wal. ingaande 1 April 19>7 van J.J.Gen: sn Ir.W.C.van Goor. Man dit Gommissa landsche Overeenk sluiten deelt mede, dat hem gebleken is, dat samenstelling van het crisis-comité i niet over enkomstig de ministerieele circulaire is en verzoekt alsnog een tweede werkgever te benoemen. deelen mede, dat werkloozen u-1't ander gemsenten voorlocpig niet kunnen wordi toegelaten op den cursus voor electri; lasschen-r deelt mede, dat deze gemeente kan wor den betrokken bij de distributie van j rookte zeevison. keurt goed dat voor de werkzaamheden [verbonden aan de levensmiddelendistn tie en de steunverleening B. aan gest ;de werklooze kantoorbedienden een vet jgoeding wordt uitgekeerd van 20 :ke vergoeding voor rijkssubsidie in aai jmerking kan worden gebracht. deelt mede ast in verband met de vea» •ging van het Prinselijk Paar in het. ia [leis Goestd:<Jk, als proef de lichtstel !van een 6-tal lantaarns aan üe Vrede 1 straat is verdubbeld. Voor rekening igemeente komen de kosten van de jad ƒ.18,24, voor welk bedrag na jvan de schriftelijke §ccoozdver£lyr;I t 'een reicening zal wozaen gezonaeu» Aangezie. gevers z schilder versorga.: ling van v&n boei; gemaakt worden gi 'ij Van de m< tebestuu; te geven cursus el Besloten Hkheid c Jennisgei ■t voorla let Ooi; 3 6

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 269