9: 9-f c*/f. te/s ^U. //IÏ_ BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen kennisgenomen. n van Hummel zal orden medegedeeld dat niet voor 1 JL- bruari a.s. perceel beukenlaan l^a door hem kan worden v ecrokken, zulks inverband met aldaar nog te verrichten erkzaamheden. Aan den Raad zal inveroand hiermede een ijziging van het raadsbesluit da.30 -ovember I93Ó, orden voorgesteld. et den inhoud van her schrijven zal rekening worden 7 t euouden. ennisgencmen. an den Raad zullen de n.v.aanbevelingen orden aange- y oden. jy^ J,A.Prinsen, bureel-ambtenaar ter secretarie '.van ^eeren, adjunct-commies -tt ^.van Veeren, adjunct-commies ter secretarie 39*** -.-^lberse, bureel-ambtenaar e gevraagde ontheffing wordt verleend. V Jl- V •ennisgenomen. het besluit zal den Raad ter kennisneming orden aangeboden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 26