y.sM- 1> ul BESLISSING Afdeeling I en No. Aanmerkingen en Bureel exlijü ;n 0 April uur v :i dit overlijden is bereids kennis gegeven aan den Commissaris der koningin en den Minister van Binnen- landsche Zaken. s^t-C-Z^o twerp-be, pension n tiC v lt, f.j, Strv( (J, Ludj- H. J ./es J G Gen I Overeenkomstig de overgele-de ontwerpen worden de be- è1 uiten vastgesteld. is uat ■comité ii eriesle ;nog een i: t anaeü inen woïdi r el eet li Aangezien in deze gemeente geen vakcentralen van werk- ai| gevers z^nwerd een vertegenwoordiger benoemd van de vA-M - Ichilderspatroonsorganisatiezi.inde de eenige werkge- lexsorganisatie ter plaatse. Tegen de huidige samenstel ling van het comité, welke jaarlijks aan den Minister Ban Sociale Zaken wordt medegedeeld, is nimmer bezwaar genaakt. Van een en ander zal adressant meaedeeling worden gedaan. ■an de meaedeeling wordt kennisgenomen. Aan het gemeen tebestuur van Amsterdam zal thans gevraagd worden op kan wor ;ie van lamheden Lendisth aan gesti i een vsï 20 1°, Üe in sa t de ve In het Lichtstel1 ie Vrede» skeninM °J de lawpj na ontvd erklaïint aden te geven de kosten verbonaen aan het volgen van een feursus electrisch lasschen. Besloten wordt een enquête in te stellen naar de moge lijkheid dezer distributie onder de werkloozen. Bennis ge nomen. Met den inhoud van deze circulaire zal ■n voorkomende gevallen rekening worden gehouden. F" ü°Hege kan zich met een en anaer vereenig en ■pppMHlip^Hr

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 270