num mer Afzender of voorsteller Korte i n h o u Directeur van Ge meentewerken. J ohGroenenboom Schout enkampweg 1 Soest Centraal Verifica-[ tiebureau, Den Harig- Gvcl .Hoef en D. Ch.Stam, kolen- straat 15 Soest Directeur van Ge meentewerken brengt een nader rapport uit omtrent ae 'klacht van P.Danste hoiter te Soest in. zake afvoer van regenwater van perceel Herd .Huiicklaan 28. verzoekt maatregelen te nemen opuat ce schuur welke zich bevindt achter per ceel Berd .Huiicklaan 20 wordt verwijden of een zoodanige afmeting verkrijgt wel ke volgens de verordening toelaatbaar is De directeur van gemeentewerken brein terzake advies uit by schrijven van April 19 57, no.19/1. zendt rapport in naar aanleiding van d vanwege het bureau opgenomen kas en boeken van den gemeente-ontvanger ovei het Ie kwartaal 19 57. verzoeken toestemming om in plaats van een garage en een schuurtje te mogen bouwen een dubbele garage en een schuin tje, bij het duubele woonhuis ten beüO' ve waarvan bouwvergunning is verleend bil besluit ad. 4 .nug.1956, no.1/124cj. De directeur van gemeentewerken breng' gunstig advies uit. Bij schrijven ad. 7 April j.1. wordt dooi v-d.Hoef en stam vergunning gevraagd voor het maken en heb oen van een uitwej cp de x^orte MiadelwHkstruat ten behoevi van bovenbedoelde dubbele garage. De Directeur van Gemeentewerken advi seert bedoelde vergunning onder de dool hem voorgestelde voorwaarden te verle nen deelt naar aanleiding van het schreven van B.en »vdu. 1 w ^pril 1957. 1e aid' no.1076 mede, dat uit de gegevens vafl het kadaster niets blijkt wat er op w dat een grondafstand heeft plaats geh1 ïhans zou het niet meer nocuig zin, da grond van de perceelen in kwestie, n' van de ..ed.B.van hoort en B.Groeneveh wordt afgestaan, omdat volgens het ui i breidingsplan de weggrens tevens de I grens van de beide perceelen vormt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 271