Volg- j num- Afzender of voorsteller Datum mer 1 j Korte i n h o u 516 517 518 519 J.H.Benschop H.v.d.Broek te Soest -Directeur van Gemeen tewerken Be Voorzitter. 520 Stichting ï-ensioen- fonds van 1 926 deir Rotterdamsche Bank- vereeniging te AmO sterdara beklaagt zich over de onreinheid, waar in de Steenhofstraat verkeert. Be Birecteur van Gemeentewerken brengt 'hieromtrent rapport uit bij schrijven vat 17 April j.1. no. verzoekt ontheffing van de verbodsbepa ling, als bedoeld in de verordening da. 30 Gec.1950 ex art.4 der ninderwet. Be commandant der Vrijwillige Brandweer en de Birecteur van Gemeentewerken ad- viseeren de gevraagde ontheffing te vei leenen stelt voor aan J.J.van Schadewijk en G. H.v.d.Berg te Soest een aanschrxjVing ti zenden, aangezien bij den bouw van 4 ,vin keihuizen op het perc--el A.17J0, gele gen a^n de Steenhofstraat hoek Raadhui: straat, in afwijking van de goedgekeurd' detailteekening de betonlateien boven de winkelramen en het kouten boeibord van het platte dak niet met koper zijn bekleed deelt mede telefonisch van de fa.Staal jen Co.te s-Gravenhage een aanbieding ite hebben ontvangen voer een kasgelaJfts jning groot ƒ.166.226,= per 1 kei a«s. Ivoor den tijd van 1 maand tegen een ren te van 4 per jaar en een provisie van 1/10 per jaar. aeelt in antwoord op het schrijven van Burgemeester en wethouders dd. 24 kaart j.1. 4e af deeling no.4703 mede niet te |kunnen overgaan tot verlaging der rent' ider met haar g-sloten geldleening oor spronkelijk groet j .188.148,= tot )i. Deponeer Aan den Heffing (|onforrrj zal aan 1 ving won Besloten leening 1 maand provisie Besloten over te jtichtin Bankvere H> 1801u f|0 Q Q 0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 273