num- Afzender of voorsteller Datum mer 1 Korte inhoud - ed». andelxcy. kantoor Soest l.'oof d v/ d lucht te sc-_er ui ngsdiensi te -ilversun 3ur_.en ïeth.van -O-er sf oort tl. tr.Bureau voo] Verificatie enz» d^r Ver. v.Bed. -•e...ee.it en - ïr.'-en. ;,er.ven le afdeeling Ver„voor aanleg en o hd e r hvr i j w i e 1 - paden in. '-ooi- en Bernland "berichten de uit loting van 1 obligatie ad f.'lCG'C,-- 4 leuning 1935 °«2( j ger 1 Juli 1937 ^er V. Sank voor - ei, Gemeenten. 'zendt ui cnoodi^i ng tot 1 een demonstratie o het bijwonen vaa Verlag 22 ei 1937 "^e 2/.. uur n.k.in het sport park. Voorts !_ordt verzocht op te geven ioe- veel personen uit ieze gemeente ie dei stratie zullen bijwonen. vragen toestemming tot toelating van Jan van Sloten wonende -dirkstraat 07 to| de o.l. school no.2 aan de Sonnebloe,.;- straat te -m.ersf oort zendt rapport over de op 1 .aart 1937 ^ehouden kasopnerning en controle der as ministratie van het _;asbedrijf. deelt ...ede, dat het eerendeel der ar beiders tengevolge van de opdracht ;ot het strooien van-zand in de orenstraaf niet in de _elegenheid is gefeest on bruik te :a-en van het verleende verloS op Donderdagmiddag April 1937 er* stelt voor: a. deze liddag aan te n?3 als bedoeld in art.33 onder h van het ernliedenre. j verleuren als vergoeden. op rlement en overuren j2.de gemaakte 03 feest .a0en legt over ringen ter verbree e bereids ,_e teekend e verrlaj van afstand van stro0ken Oror.m ing van de -ur^.urothestra, zendt jaarverslat over verbies- en vin3treken 1 1936» naar ia over dat jD is opgenomen. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 277