v tih. 5* V c4>~ v V1 Jj BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ..craiisganouen. 3asloten word lóli-ssing te nemen inzake ..er' .en b-. -rag legele'gehertijd een be- van liet vrijueko- liet college besluif van deze uitnóo&igiag gebruik te .-een. -wan den lieer van uadelioff, apotheker au den ueejp Lis acteur van politie zal - orden medegedeeld lat voor elegenheid bestaat tot het bijnonen van leze demon! stratie. Aan den co man;ant van de Vrijwillige Brandweer Iran Soest en van Botsteroerg zal --orden medegedeeld dat rroor 3 personen van elke vereenlgin0 gelegenheid bestaa |tot het bijvenen van deze demonstratie cj 9 j'it bezuinigingsover:,ccngen vordt -loze toestemming .met ^y tennissen omen. a ien dir.v.gem.werken zal worden verzocht op te geven VictAx e ia ien van de arbeiders en de uren welke zij op Bon- jA erdag iy Aparil j.1. na 12 uur s middags hebben gSverktT*^ •et college gaat uit van het standpunt dat de mi..dag vah 5 April als een feestdag moet worden beschouwd en de irbei.mrs - elke ge ;ernt hebben hiervoor een extra ver- |oedint toekomt 'overeenkomstig de bepalingen van het - r£Liedenr e gle me ut. -sloten '1 orat den Raad voorloooig - o- geen voorstel 8ii tot het in schenking aanvaarden van deze strooken lrC:'us, aangezien het ,-enoodigde crediet voor uitvoe- gïa'i diverse nemen de goedkeuring van de wedepu- - 8 staten nog niet heeft vemregen. "Usgenomen. liet versla^ zal den Raad eveneens ter f'-'Bisneming worden, aangeboden. dv

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 278