JU-MI, r BESLISSING Afdeel inq No. en Aanmerkingen besloten wordt aan de ^ed.ot,aten mede te deelen dat van; hoogerhand steeds sterk is aangedrongen tot reorganisa tie'van den dienst van gemeentewerken, zulks uit een oogpunt van bezuiniging op de gemeentelijke uitgaven, en^dat de gemeenteraad uiteindelijk tot reorganisatie heeft besloten waardoor eenige ambtenaren op wachtgeld i zijn gesteld, --u deze aangelegenheid volledig is geregeld is het college van meening dat er geen aanleiding be staat om op het betoog van het dat.Verbond v. O.--*-.» hetu welk in zeer algemeene bewoordingen is gesteld en waar tegen veel zou zijn aan te voeren nader in te gaan. In dien de minister omtrent bepaalde punten inlichtingen wenscht is het college uit den aard der zaak steeds be reid daarop van bericht te dienen. Omtrent de onderwer- pelijke stukken geeft het college aan ded.btaten in overweging den minister te adviseeren op een en ander verder niet in te gaan. Voorts ware 0.^. onder de aan dacht te brengen dat de daad reeds kennis droeg van het betoog van den vertegenwoordiger van het zatferbond van üt.z.. voor de totstandkoming van zijn besluit. Ooniorm hec voorstel van den gemeentesecretaris wordt besloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 28