Volg- num- i Afzender of voorsteller mer 535 536 537 533 Datum Korte innou J.k.h.Rupert,gem. er.eesheer Soest 1 zendt een ontwerp-aanbeveling ter be- I noeming van een gemeentevroedvr ouv fed.Staten van Utrecht le afdeeling deelen mede dat zij zwaar zullen maken sluit van 24 aart dat met een verhoo^ing vel is vaar peen oe tegen het raadsbe- 1937 nr.21/ 535, raaai van volgnummer Uir-e.„. ..erheen 547 met f.54-»-- had hehooren te worden volstaan, omdat bekend nas dat bij hen bezwaar bestond tegen het 00 dezen pos geraamde crediet van f.2^0.-- voor het huren van muziekkorpsen. Zij verzoeken daarom te willen bevordei dat de raming van volgnummer 547 nog a f.25c'«-- wordt verlaagd. legt over het 'resultaat van de gevoerde besprekingen met een 16-tal eigenaren van perceel*» gronde aan de Burg. drot* straat, inverband met den afstand van grond tehbehoeve van den aanleg van een rijwielpad achter de boomenrij. biedt ter behandeling aan eenige vernoe icen om bouwvergunning, vergezeld van nooaige teekeningen en adviezen. riepen sol vfolgende t wr oedvrouv 1. 2. -ej.^.c 3. 'ej.H.1 i| t imrei nlrdt bes; dlzer gr qa osrereenxcoi *a.. de eip :e ischen, is 'daaraa. KL ei 0) 1 •lt' il 1)3'; ®369 en'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 281