I BESLISSING Afdeelina j A I Aanmerkingen en No. a den diï'v «geu.verleen worcLt machtiging verleei a vervol.,.e' voor deze kennisgevingen zorg te drr e er kt zal .orden dat .en en ander voor de in m e...eente jten .et zich zal i ot_en ledebrengen. di' 3 o V. :is ;enomen. ien .-er van 'Vely aar worden cdkgedeela dat de in ..into gebrachte kósten het college te hoo0 voorkomen.! bij is o.a. opgevallen dat voor vervoerkosten ...eer nin, gebracht wordt aan reisko «ten 3® .•.die ..cinw van ten openbaar middel van vervoerVer :it zal orden dit nader te otiveeren. Voorts heeft de aandacht getrokken'&at ook de verblijfkosten aan hoogen kant zijn. Aen zoo nauwkeurig mogelijke spe- ic-.tie van sze koster- dienen te worden verstrekt. heeft het collet Aochheim op het een srre aan n L 1 aangcls^cihei ekia^ gehad met den heer Amersfoorteeheatraat3en relaas van deze besprekin opgelegd in het betreffende dossier. <V réssant zal worden medegedeeld dat door den eigenaar I j, het onroerend goed, waarop de reclame geplaatst wordjt,^ •stemming ..oet worden gevraag Het college is alsdan i 1 .reid er in gunstige overwegin,, te nemen. den dir.v.gem. .er-.en zal v; orden verzocht zien te hout a.. net gebruikelijke rouleersysteem. Aan aen Haai van de ^enomen beslissing mededeeling worden gedaan,! oor stel het schrijven voor kennisgeving aan te nemeh -roi-a dat adressante geen erkende organisatie is. ievraagde verlof 3 gordt verleend. ell 1/ cJjL. h>' l\o$. a_ci< 5S v i oij f Li.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 288