I f de ge ;geü Volg- num- Afzender of voorsteller Datum "2en meelevende" Dir.gem»werk«a - >"sd .kamp e er naar ten Centrale te Adam V oo bi, ■■e.,. er. en i3ir.de—. erken Korte i n h o mer verzoekt eem oeoi.au ci Ivrinkweg iadvies uit l no1232 r weerszijden van aan te t tinne 1 air.v.ge;,., .erken ore. rapport dd.21 april 1 2^ loneere ze..it een rapport, inverband met het schrijven van B.en dd.14 April 1 37 dat aan "het waarin wordt Over sticht medegeo.ee kd geen bericht is gezonden dat Ie kadaster naar ten zijn teru0ontva gea, verzoekt allee kamp eervergunning en af te geven aan die kampeerders, elke in het bezit zijn van eer afgegeven maart iulk' de elementen van de weren, Ue inspecteur •unstig advies uit b April 1937, door de Cèntrali s' 'teneinde verkeer ampe er terreinen te van politie _„j rapport dd.22 no.lOéD 4. bre.g4 stelt voor óver te gaan tót vaststeili; van de tijdvakken van vervanging van i Burgemeester gedurende diens ziekte. deelt mede dat aan de hem gegeven opdr tot verwijdering van een door 3.van .oudenberg gelegd afwater ingsrioel ir. ÏTo order weg in overleg met den "betrokko 'ethouder geen gevolg zal .orden gegev D1joneere i de Ve biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld va- de nooaige teekeningen en adviezen. 3e ovol0 2; ebru.. 1I3 -aart li kjril [ke intre to c'ïeL •fooi mit y®..et 0 j te i IA7 jj e a in ■Ij i-3 t c .1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 289