I i n h o u a Afzender of voorsteller Korte Datum num mer 557 Afd.Belastingen ter secretarie biedt aan het vol jaar skohier straatbJ lasting 19p7 tot een totaalbedrag var. NEGEN EN VIJFTIG GUI ZEND EEN HONDERD EN DERTIG- GULDEN EN DRIE EN VIJFTIG GENTE (ƒ.59.136,53)- De ontvanger adviseert den Raad vooi;, stellen de invorderingstermijnen bedoel in art.4 der betrekkelijke verordening! te bepalen op 1 Juli en 1 November 15J 3esloten jan te bi [termijnen vember 19 558 Secretaris Brand weer ver eeniging Soest 559 Centraal Verifi catiebureau. 560 Provinciale Utrecjht- sche Ver.tot bevor dering der hygiënje van moeder en kirïd. deelt mede dat de rekening en verant-l woording over 1 935 der vergoeding voJ het verrichten van diverse werkzaam den door verschillende omstandighed^ nog niet kon worden ingezonden maar binnen enkele dagen zal worden inge-| diend tennisgem Jfennisgenc deelett naar aanleiding van het schril ven van B. en W. dd. 10 April mede, cl zij in het algemeen de gemeent erekenii als verantwoordingsstuk van den genei te-ontvanger controleerenmaar dat I zich bereid verklaren bij een volgendl contröle voorzoo ver de tijd zulks toel laat, aandacht te schenken aan de dal voor in aanmerking komende punten ulj de nota van Gedeputeerde Staten. zendt jaarverslag over 19p6 in, waa-|ïenniseenn opgenomen de rekening en verantwoohl|er over dat jaar. -nnis. 561 Afd.Financiën 562 Afd.Financiën. biedt eenige declaraties betreffende! loon van vaste arbeiders van gemeent^^ ara werken over het jaar 1936 ter vasts! [ling aan tot een bedrag van 3266,1 biedt magazijndeclaraties van gene en 'werken over het 4e kwartaal 1936 tofvsf1?"* een bedrag van 4798,78 ter vaststtW"^estelc ling aan. Mede wordt ter vaststallD| aangebodan de staat van in het magai van gemeentewerken per 1 Januari 191 aanwezige goederen tot een bedrag v| 586104 i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 293