du./ /?U. yr? S/lt: i'aJf. /hs./v?. t r aatbel rag var. N1ERD RTIG d vcorl n bedoel lïdeninj inbex 151 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 3esloten wordt het kohier den Raad ter vaststelling jan te bieden, laarbij zal tevens worden voorgesteld de [termijnen van invordering te bepalen op 1 Juli en 1 Ho- W-/ty vember 1937. 'Kennisgenomen. Ie bescheiden worden tegemoet gezien. verant iing voo] rkzaarchsl iighedei! 1 maai 1 inge- t schil j £enniSgenoraen mede, erekenil en gene| ar dat volgend! lks toe-I n de dal nten ui| en .n, waa*l Kennisgenomen. Het jaarverslag zal den Raad eveneens 4^-f N- intv/ocr|UUr Kennisneming worden aangeboden. refa Ile declaraties worden vastgesteld, gemeen'^ r vastsl f3266,1 gemeen' 1936 tot vastst! tstelli' et naga< uari N edrag declaraties alsmede de overgelegde staat worden Plstgesteld.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 294