Afzender of voorstelle Datum Korte inhoud Minister van So ciale Zaken te Den Haag. Inspecteur Direc-j- te Belastingen Baarn Hoofd der 39 af d4 ter secretarie. Afd.financiën Minister van So ciale Zaken. De Voorzitter. en inrni wordt go overgele steld en loden. In verba: SeikoogiJ |kn den a dpor Hem Spet worc deelt mede, dat Het laatstelijk door de Rijkscontröledienst ingestelde onderzot naar de uitvoering der steunregeling hem aanleiding geeft Uw aandacht voor enkele onderwerpen te vragen. zendt opgaven van de nader geraamde zuivere opbrengst over het boekingstj vak 19^6/'37 van aandeel hoofdsom en opcenten grondbelasting, hoofdsommen 1 opcenten ersoneele belasting. verzoekt te mogen vernemen tot welk bi drag moet worden bijgedragen door de oi derhoudsplichtige familieleden van Geertruida Petronella van Schaik, vei. pleegd wordende in de Psychiatrische inrichting "Huize Sancta Maria" te Hoordwijk. biedt loondeclaraties van gemeentewei ken over het jaar 1936 tot een bedra| van j.76.936,68 ter vaststelling aan, deelt mede, dat de ingezonden gegeve accoord zijn bevonden, zoodat de geijieei te voor het ontvangen van een bijdrage voor extra hulp aan werkloczen (steun verl.B.) over 1937 in aanmerking kan komen. deelt mede met Wethouder de Bruijn en In een Mr.Raedt een bezoek te hebben gebrachtlerwiis aan de EngendaalschoolDaarbij is in bijzonder aandacht geschonken aan: het speelterreinhetwelk het schoolbestuur wenscht te verharden en voor een deel (b.v. voor 200 M2 van tegels te voorzien; het niet aan de wettelijke eischen voldoend ingericht lokaal op de zo derverdieping, in welk lokaal veel last van tocht wordt ondervonden; den algemeenen toestand, waarin he gebouw verkeert. De betref Raad zal erudiet w Kennis gen het 1 e 2e 3e. ui va: vrijwel Gebleken is, dat het gebouw in haveloozen toestand verkeert, dat o.m» de verf op verschillende plaatsen niet meer aanwezig is en dat de plafonds 00 noodig gewit moeten worden. In verband met een en ander is het zeer gewenscht een onderhoud te hebben met het bestuaj der Nijverheidsschool, de eigenaresse van het gebouw.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 295