/Tl*'.. \yufl ijk door e onderdo» regeling acht vooi eraamde oekingstj Cd som en Cd sommen BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen de Een inmiddels ontworpen schrijven aan den Minister, lordt goedgekeurd en zal voorden doorgezonden, riet mede overgelegde ontwerp eener stempelregeling wordt vastge steld en zal den Minister, ter goedkeuring worden aange boden. in verband met deze lage belastingopbrengsten zal een 0,1 /- ïerhooging der extra bijdrage worden aangevraagd. )t welk loor de sn van laik, ver itrische fn den vader van patiente zal worden medegedeeld dat or hem 'j .25,= per maand in de kosten van verpleging Yjej et worden bijgedragen. .a te leent ew ei n bed ra ing aan gegeven; de geijieeij bijdrage n (steunj ing kan vastgesteld De betreffende declaraties worden Raad zal worden voorgesteld alsnog toe te crediet waarmede thans enkele posten zijn overschreden Kennisgenomen Aan den y staan het 73/O ruijn en gebracht ij is in len aan; het verharden) or 200 M2| eischen op de zol taal veel tvonden; /aarin he i vrijwel dat o.m. ;sen niet ifonds ooi i verband :ewenscht it bestua| aresse In een uitvoerig schrijven zal aan den Minister van On- derwijs van een en ander medeaeeling worden gedaan. >y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 296