Volg num mer Korte inhoud 7/.van Breakalen vraagt een strook grond, groot 220 'gelegen achter de perceelen 1 en 3 aan den Pelikaanweg in huur, als tuingrond,' Secr.afd.Den Doldier der ilea.Ver.tot af schaffing van Al— coholh.dranken. Secretaris Loge I.Ü.G.T. Parklaanj 13- jverzoekt toestemming tot den verkoop jvan z.g. blauwe bloempjes in de blauwe ■week (7-17 Mei 1937) te Soesterberg, t behoeve der Ned.Ver.tot afschaffing vat Alcoholhoudende dranken. verzoekt toestemming tot het mogen hou den eener collecte, middels verkoop van blauwe bloempjes (van 6 tot 17 Mei). De Voorzitter. ïïederlandsche Siert eelt central4 Den Haag. ;vraagt of het niet gewenscht is, nu on trent de voorgestelde wijzigingen van de leerplannen nog geen beslissing is ge- Inomen, een buitengewone vacant ie te vei jlesnen voor Pinksteren den Zaterdagmorgen voor zulks ten aanzien van de openbare scholen voor g.l.o. aan de Beetzlaan en de Middelwijkstraat. Blij kens een met de Inspectie gevoerd tele foongesprek zal bij den Inspecteur vao het Lager Qnderv/ijs tegen het verleenen der buitengewone vacantie geen bezwaar bestaan bevestigt dat nog 350 taxus aan de ge meente zullen worden verstrekt, en dat de kosten daarvan voor de gemeente wor den begroot op 42, waarbij nog kome. [de transportkosten. Gemeente-Ontvanger Directeur van Gemeentewerken deelt mede dat A.van Doorn nog niet heeft betaald de per 1 Januari en 1 Api 1 937 vervallen termijnen ad ƒ.158,75 van den pachtsom der landerijen aan den Lange Brinkweg. Verzocht wordt thans een termijn te stel len waarbinnen aan de verplichtingen imost zijn voldaan. adviseert aan den eigenaar van perceel Dorresteinweg y zijnde G.Koops, wonen de Dorresteinweg 29, een aanschrijving te zenden tot het aanbrengen van diver se verbeteringen aan die woning, Ihhte wordt vooraf onderzoek van het drinkv/a ter wenschelijk geacht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 297