.1 Volg- num- j Afzender of voorsteller Datum mer 576 577 578 579 580 581 A.E.van Goor den Oosterling. Bestuur der Maria school Be Voorzitter. De Voorzitter. H.van Bulpen, wachtgelder ge meentewerken Directie van de Indische Pensioen f ondsen Korte mhou Verklaart zich bereid na accoordbevin- ding een overeenkomst (van niet plakkecl te onderteekenen, onder voorwaarde, dat) (alle partijen zich daaraan stipt houder.[ en dat allen op voet van gelijkheid woi| den behandeld. Vraagt een bedrag van j .724,50 besohikl ibaar te stellen voor aanschaffing van leermiddelen voor die school wegens jstijging van het aantal leerlingen. stelt voor andermaal den Raad ter vast stelling aan te bieden het ontwerp-be- sluit tot wijziging der gemeents-begroo-l ting 1957, 4e afd .no21/541 verband hoi dende met de reorganisatie van den dienl van gemeentewerken. In de raadsvergadej ring van 24 Maart 1957 werd het voor stel tot vaststelling van dit ontwerp besluit verworpen. adviseert aan den Raad voor te stellenl in schenking te aanvaarden een boom, g| iplant te Joesterberg aan de Oude fenpelj laan, ter gelegenheid van het huwelijk van Hare -koninklijke Hoogheid Prinses J| lliana en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins) 'Bernhard, alsmede van het daarom ge- Iplaatste hekwerk, hetwelk bekostigd isl door de schoolkinderen te Hoesterberg. Izendt opgaaf van genoten inkomsten overl de maand April 1957. doet een aanbieding tot bij converteering '5% van de bij hare instelling gesloten 5i Jgeldleening oorspronkelijk groot j/.182*000,= onder diverse voorwaarden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 299