Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud B.J.Lisman te ^msterdsm Directeur Gemeen- t ewerken Hoofd afd.dociele Zaken ter seoreta .1 .iioll estelier BerdHüijcklaan 20 Centrale R-rK.Werk lieden vere^nigin o o 0 s t Gedeputeerde dta- ten Ged.ataten van Utrecht vraagt en verlof voor het restau rant in Let oo >ster Latuur bad, geleden aan de Banningstraat no.10. deelt mede dat ovsrgega n is tot een aankoop van materialen voor behandeling, der leerwegen. deelt mede arbeidsbeurs door is goedgekeurd de aat nu de verordening gedeputeerde sta commissie van to iet agentschap der arbeic. zicht op middeling bedeeld in art.10 der bemiudelingswet van rechtswege is vallen en stelt voor aan de leaen commissie hiervan mededeeling te a onder dankbetuiging voor de beweze diensten cp as t en sbe-1 beió! ver-] disr oen verzoekt alsnog de mogelijkheid te over wegen opdat de zonder schriftelijke vsr gunning gebouwde s.huur zal mogen bij ven bestaan. geven in overweging te bevorderen, aat ide commissie van toezicht op de arbeid' beurs zal bestaan uit p leden werkge- jvers an leden werknemers. deelen mede, dat zij geen gronden aanvvs zig achten voor toekenning van een scht devergoeding aan G.hnsing op grond van de omstandigheid, dat zlin woning nabii het woonwagenkamp is gelegen. In dit v band wordt herinnerd aan het b-sluit v 2b euni 1928, je afa .no1 61 6/1 jÖ5 waar bi;i goedkeuring werd onthouden aan het raadsbesluit van 1p krt.1928, 4e afd.n 1-2-71, ten doel hebbende het versteek ken van een schadevergoeding aan .nof slot enkele opmerkingen met betra de aan den bode-concierge toe scnoonmaakvergoedingin vei; de raadsbesluiten, van IC Bebr] tot wijziging van de gemosntsb,. grooting voer 1936 en 1937 k) O S tt Ti'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 305