I W- V1 J( V hL\H. BESLISSING Afdeeling A Aanmer en No kingen restau- Hg verlof wordt verl .ena gelegen h' Lh 12, ot oen BLeze aankoop wordt goedgekeurd, ilianae !-ing i| i o 'jcit an tn toe- ■beiasbe- rbeial i i s f den dierl te doen iwezen sn de leden van deze inmiddels vervallen commissie |il dank worden gezegd voor de bewezen diensten. oven V9I-1 gen ol,;- 1 -.,k terzake uitgevaardigde aanschr.^ving wordt gehand- kafd. nar.aat ,e arbeid werkge- .en aanwej een scka :ronci van .ng na bii In dit lesluit 385 waar] aan het 4e afdnI verst 1 tan ilofl V l? <dV v ïrsssant zal worden meuegedeeld dat in de inmiddels fcecgekeurde verordening op de arbeidsbeurs is bepaald'. pit ueze commissie zal bestaan uit 2 werkgevers en 2 nknsmers en dan geen aanleiding bestaat den daad voor stelden hierin wijziging te brengen. fcn een Haad zal hiervan medsdeeling worden gedaan. iet betrwt college besluit te trachten in dezen een oplossing .erge toep vinden door met de echtgenoote van den bode-coneiergje in verpn overeenkomst aan te gaan tot het achoonnouaen van 10 jfebwt kantoor van den gemeente-ontvanger, tegen een ver- ;emeentswsaing van ƒ.1,50 per week, zulks met inbegrip van de '-•ten van levering van schoonmaakartikelen, zoodra ge- Lezen is dat deze oplossing mogel..,k is zullen (Jedepu- -erde iStaten hiermede in kennis worden gestela. i i i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 306