inhoud num- Afzender of voorsteller Datum mer P.Beekman, Heuvel- weg 22, Soest. N. V.Mulder s Han-; dels My. te Soes-1 terberg 595 Vrij2 ChrJongeren I Bond afd So°stj Adn .Ned.erlZeemanjs- centrale, Pijnboomj- str151Haarlem. ivraagt voor nader te noemen kooper ir koop een perceel bouwterrein, groot 23 x 44 M. aan de Verl.Talmalaan fioek Soester Engweg voor den pr-js van ƒ.2,50 jper De meerderheid van de Commissie Grondbe drijf en Uitbreidingsplan adviseert een koopprijs te vragen van 2,= per 112. ^vraagt toestemming tot het maken van .glasafdekking bij het bestaande benzine- ee.il r.ulks volgens overgelegde teekel station ning. De directeur van gemeentewerken brengt advies uit bij rapport dd. 27 blaart 19;7, U0.35/S, en 5 Hei 195?, Ho.35/12. verzoekt toestemming tot houden collecte| ten bate van "De Wereldbond der Kerken" op 26 Mei as verzoekt toestemming tot het mogen hou-, iden. eener collecte, in het t.„dvak $1 Keil jtot 27 Juni a.s. ten behoeve der liederlj izeevarend en. WedJCHaksBur^ Grothestraat 9a« Soest vraagt nogmaals spoedige herstelling van de Haan De Directeur van Gemeentewerken hieromtrent rapport uit bi„ schrijven dd. 4 Mei 1957, no*. 1 226. chutting langs de Anna Paulotvng-J brengt //erkgevers en werk nemers organisaties berichten naar aanleiding van het ver zoek om inzending van aanbevelingen veel benoeming van leden van de commissie vaijl toezicht op de arbeidsbeurs. De werkge versorganisaties kunnen geen aanbeve ling inzenden. De werknemersorganisatie') zenden dubbeltallen. Inspecteur Direc-j te Belastingen, Baarn zendt opgaven geraamde zuivere opbren opcenten gemeentefondsbelasting, opcen ten vermogensbelasting, uitkeering ge meentefonds en uitkeering werkloosheid"' subsidiefonds per aangeslagene over hef boekingst.^dvak 1937/1950. CD

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 309