IA i3'}Si itoJr- I BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkinger Adressant aal worden medegedeeld dat het college bereid j? is den Raad voor te stellen dit perceel gronds te ver- koopen voor O per M2. Conform het advies van den directeur van gemeentewerken zal adressant worden medegedeeld dat de gevraagde toe-| stemming niet kan worden verleend. Toestemming wordt verleend tot het houden van deze col lecte op Donderdag 20 Mei 19j57. Toestemming wordt verleend tot het houden van deze coli lecte op Woensdag 9 Juni 19$7 t Adressante zal conform het advies van den directeur aJj- van gemeentewerken, van een en ander mededeeling worden y .L I gedaan»J Zoodra de hieronder te vermelden personen heboen raeae- - gedeeld een eventueele benoeming te zullen aanvaarden zullen aan den Raad de n.v. aanbevelingen worden aan- geboden. ^cor benoeming van 2 werknemers: 1* I.v.Reuveren - h.M.Reulen. 2. A.G.den Besten - H.Boersma. Voor benoeming van 2 werkgevers: 1» W.van Asch - G.H.v.d.Berg. 2. A-Mulder - G.G.Hol. Kennisgenomen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 310