num- Afzender of voorstelle Datum Korte i n h o u mer 600 .Sleder landsche Spoorwegen 601 602 603 Directeur van Ge- neentewerken )e Voorzitter Provinciale Bebou-t vingscommissie zendt antwoord op schrijven van B.en W. jdd. 22 Maart j.1. 1e afd.no.4696 inzake verbetering van den spoorwegovergang bj kilometerpaal 41.901 der liji Amsterdam- Araersfoort in de gemeente So°st. doet naar aanleiding van het advies d.er Commissie Grondbedrijf en Uitbreidings plan terzake ruiling van grond aan de Soesterbergschestraat een bouwaanvrage van A.II.van Brummelen toekomen. Bij een ruiling van 1 om 2 zal van Brummelen aan de achterzijde van zijn perceel een diepte van 6 M. verkrijgen, terwijl door hem een strook van 3 M. diepte aan de gemeente zal worden afgestaan. Be Commissie Grondbedrijf en Uitbreiding plan heeft tegen de ruiling geen bezwaa mits de kosten op de ruiling vallende voer rekening van v.Brummelen worden ge nomen deelt mede, dat het schrijven van Gede puteerde Staten dd. 27 April 1937, afd .no 1 389/1 1 38waarin v/ordt medege deeld, dat zij geen termen aanwezig ach ten voor toekenning van een schadever goeding aan G.Ensing, in de vergadering van de Commissie Grondbedrijf en Uitbrei! dingsplan op 7 Mei j1een onderwerp van bespreking heeft uitgemaakt. Be Goh! missie heeft daarbij in overweging ge ge ven om aan de echtgenocte van G.Ensing een afschrift van het schrijven van Ge deputeerde Staten te doen toekomen, op Idat deze zal blijken, dat het verleenen eener schadevergoeding niet mogelijk za i zijn. j geeft in overweging in de voor schriften ex art.43 der Woningwet eenige wijzigin gen anri te brengenk met name daarin in verband met de toekening eenige aanvul lende bepalingen op te nemer. Nadrukke lijk wordt er bezwaar tegen gemaakt, dat de regeling ook van toepassing i. voor het gedeelte aan de Amersfoortoche- jstraat te Soesterberg, hetwelk niet als (bebouwde kon is aan te merken, haar het oordeel der Commissie behoort een rege ling voor dat gedeelte in een uitbrei dingsplan plaats te vinden. De Commissie Grondbedrijf en Uitbreidin plan kan zich met het ontwerpen van es partieel uitbreidingsplan voor doester

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 311