"V en W. inzake gang bij' terdam- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Het college kan geen vrijheid vinden den Raad voor te stellen de uitvoering van de betreffende werkzaamheden voor rekening van de gemeente te nemen. Aan de Spoorweg gen zal worden medegedeeld, dat, nu door de gemeente op dezen gevaarlijken toestand is gewezen de eventueele, gevolgen ook geheel voor rekening van de Spoorwegen ziin |A V ies der dings- ian de invrage Bij een ie 1 en :1 een jl door >an de )xeiding| l bezwaaj .lende )rden gei Aan den Baad zal worden voorgesteld terzake een ruiling Jh Ijaan te gaan mits de kosten, vallende op deze ruiling, ,1 |ivoor rekening van van Brunmelen worden genomen. 'fiïji i Geöe- 57, pe nedege- sig ach- idever- I -adering UitbreiJ ?rwerp Be GohI ig ëpi .Bnsing van Ge nen, op- rleenen elijk zal J Aan de echtgenoote van G.wnsing zal mededeeling worden I gedaan van den inhoud van het schrijven van de Gedepu- Itserde Staten. Hy chrifteri vijzigid- arin in aar.vul- adrukke- akt, det| is voor che- ciet ah ijaar hei en rRg®" itbrei- breidinj van eeI^ Soesteïj [let de voorgestelde wijzigingen wordt accocrd gegaan - ■ti' H

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 312