Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer berg ve^eenigen. 604 Voning- en Make- Laarsbureau de ïooische Gids. deelt mede, dat d° lastgevers zich voor stellen aan te koopen een oppervlakte van 5 H.A. voer den bouw van 10 enkele landhuisjes van steen, welke zich ge- iheel aan de omgeving zullen moeten aan passen met behoud van de landelijke ischoonheid van Soest. De Commissie Grondbedrijf en Uitbreiding? plan adviseert een pr,vs te vragen van 1,= per i.i2, waarvan een gedeelte te [bestemmen als koopprijs en een ander als bijdrage veer wegaanleg, terwijl men zich er mede vere^nigen kan om b.j gebleken noodzakelijkheid 10minder te vragen. Teneinde te voorkomen, dat de aanvragers? met den grond zullen gaan "leuren" ware. een bepaling in de overeenkomst op te nemen, dat de bouw der woningen binnen een bepaalden t „d (b.v. een jaar) zal zfL geschied. Voor de naleving van deze be paling ware een waarborgsom te storten in de gemeentekas. deelt mede dat in de practijk is geble ken clat de krachtens besluit van li.en dd. 13 hov.'jjö getroffen regeling, in zake leverantie van drukwerk door de plaatselijke drukkers, niet aan de ge stelde verwachting beantwoordt, aange zien de drukkers de prijzen voor de le veranties opgeven na onderling overlegt Aangezien zulks in het geheel niet in de bedoeling van voormelde regeling heeft gelegen zal het gewensoht zijn de bestaande overeenkomst te doen beëindi gen dselen ipede, dat geen provinciaal sub sidie meer kan worden toegestaan voor patiënte K.C v .d Weerd over het tijdvak 10 Aug.19i>4 tot 1 Gctober 19,36 verzoekt vrijstelling van vermakelijkheid belasting voor een te geven uitvoering op 20 en 21 Mei a.s. in hotel Kernland door een zangklasje, gevormd uit leer-j lingen ven de O.L.school Kerkebuurt. hen eventueel batig saldo wordt aange- wend ten behoeve van leerlingen, die melk noodig hebben of extra Hransche lessen niet kunnen betalen. De entreepr „s bedraagt ƒ.0,20. 605 Gemeente-secreta ris 606 607 Gedeputeerde bta- ten A.A.van Ieperen. Hoofd 0.1.school Kerkebuurt Goest,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 313