Volg- num- i Afzender of voorsteller Datum Korte i n h o u ?.J.Arnold, Auteur te Amsterdam. vG. v.Zadelhoff apotheker iet Dagelijksch Be stuur der V.V.Y. 'boest Vooruit". ïemeente-secreta- ::is directeur Gemeente- verken. verzoekt een mondeling onderhoud ter be- 'spreking van de uitgave van een offici eel orgaan der Buchtbeschermingsvereeni- ging, waaraan geen kosten zgn verbonden. adviseert niet tot aanschaffing van een jinstructiedocs over te gaan en geeft nia deler aan de hand ter bereiking van het gewenschte doel. Tevens vestigt hij de aandacht op het spoedig benoemen van een lioofü"der plaatselijke luchtbescherming" opdat kan worden aangevangen met de voer genomen gascursussen deelt mede voornemens te zijn voorstel len te doen tot het exploiteeren of doen Jexploit eeren van een terrein voor open lucht-samenkomsten. Als geschikt terrein jwordt geacht het gemeenteterrein tus- jschen van Beuningenlaan en net V/and el- bosch. Terzake wordt medewerking ver- ocht deelt mede dat zijn ingekomen de aanslag biljetten grondbelastingen 19p7 en een aanslagbiljet van het heemraadschap de Rivier de hem, beken en aankleve van dien, dienstjaar 19j>7. Be afdeeling van Rinanciën heeft hem verzocht deze aan slagbiljetten voor accoord te teeltenen, jdoch waar een nauwkeurige eigendommen- administratie der gemeente ontbreekt en waarop het College reeds lang en voort durend heeft gewezen, is het hem niet jmogelijk hieraan te voldoen. Aan het Col' 'lege wordt mitsdien verzocht deze aan slagen goed te keuren. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunningvergezeld van ds teekeningen en adviezen. hoodige

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 315