4* 1 i, 'il l BESLISSING Araeeling I Aanmerkinaen Ldressant zal worden medegedeeld, dat het College van V dii oordeel ie dat deze aangelegenheid dient te worden alt-i L Igesteld tot de in functie treding van den nieuwen Burge- l^eester, aangezien deze meer speciaal is belast met de lluchtbeschermingsaange le genlied en. Idesloten wordt niet tot aanschaffing over te gaan. 17 H' [Adressant zal worden medegedeeld dat net college in be-r l [ginsel geen bezwaar heeft tegen aanwijzing van dit ter- j Irein. Verzocht zal worden thans plannen in te zenden, ialsmede een kostenberekening en een eventueels exploitötie- X. degelijkheid Iriet College kan zich met het standpunt van den Secretaris jivereenigen en besluit deze aanslagen goed te Keuren. V *Af ITot uitbetaling kan thans word en overgegaan. Gelet ■59, 60 houw- en Woningtoezicht nos. 52, besloten de aanvragen nos.1/1271, 7/409, 1/1575 en 1/1570 in te willigen. Bouwaanvrage P°*1/1377 wordt aangehouden. op het advies van 65 en 62, wordt '1578 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 316