53 num- Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 43 49 50 51 54 -in.v.Sociale na kien, 1s-uravenhage Inspecteur van po litie te Soest sir.Oem.werken Secretaris Soester erkloozen organi-l satie 52 -iug. Jeanmaire ,Vos-j seveldlaan 34,*Joes. -ed.Sentr.voor prak, werkverruiming en 1 hulpver 1 ,meekber0ap i.itvan Ingen deelt mede, dac de beslissing omtrent de vragen neergelegd in het schrijven van de commissie uit den ^aad aan het college wordt overgelaten, terwijl word verzocht de commissie hiervan in kennis te stellen. zendt een 13-tal declaraties in terzake door hem over 1936 bij voorschot ten behoeve der gemeente gedane uitgaven to een bedrag van f.106.24. adviseert omtrent het verzoek van 1. •Schipper om het tusschen ie uw straat er: h'achtegaalweg gelegen perceel, groot i 1485 --2 en kad.bekend als sectie H no. 5526 in huur te mogen hebben, geadvi seerd wordt om niet het geheele perceel in huur te geven. verzoekt subsidie te mogen ontvangen voor het houden van een feestavond te geven aan de werkloozen, hun vrouwen en kinderen. verzoekt te mogen vernemen 01 er bezwa ren bestaan tegen het bouwen van een ruim landhuis annex- garage voor luxe auto's en benzine -omp station op een terrein gelegen aan de Soesterb.straat hoek Oude Utrechtscheweg. Se dir.v.gem.werken brengt rapport uit bij schrijven van 11 Januari 1937 no.35/1. verzoekt vergunning voor het houden vai een bloempjes-collectedag. vraagt aan den haad hem ontheffing te willen verleenen van het bepaalde in art.13 der bouwverordening. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 31