V Aj. /lv. Zn/ V v BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen en en an naf 1 dal CöB»fioxiB liet voorstel van den wetnouder wordt besxoten. 1?JU jAamgezien Haage thans reeds het maximum rang heeft bereikt, zal Wetnouder de Bru te keist nadere 'inlichtingen kan worden gedaan, a; geliiksoortig geval h< salaris in zijn .in in de gemeeii inwinnen wat te dezer ngezien in die gemeente zich ex't voorgedaan. V u,U 'h' zase u. -en Y* Ge beslissing op ueze aangelegenheid wordt aangehouden] Itotdat aoor de betreffende grondeigenaren zal zijn mede-, k Aeueeld of Zii al of niet bereid z„.,n de g-stelde voor- K 'aarde van "aansluiting op de rioleering" terug te na-; L. worden gevraagd sAan aen Kaad zalgnet benoodigde orediet, teneinde deze overuren te kunnen doen uitbetalen, beschikbaar te stellen. iangelegenheid in handen tesxoten wordt deze van den inspecteur van politie teneinde een en anuer te onderzoeken en zoonoodi^ proces-verbaal op te manen te gen den overtreder. e stellet f J+, resloten wordt voorloopig nog niet aan te sluiten "big j deze centrale, doch de bericht ;n van de Vereeniging va. Nederlandsche Gemeenten af te wachten, hen afschrift van het desbetreffende schrijven van de centrale zal ov ^enkomstig net verzoek, aan de /er.van hederl.Gemeentejji wornen toegezonden. I _u O iX -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 320