Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 619 620 621 622 62^ 62 625 Directeur van Ge meentewerken Rijksinspecteur ■«erkver schaf f ing Veenendaal C o mm'anuant der Vr r,- willige Brandweer te boesteïberg. Minister van ooei- aie Zaken Den Ra^g- Directeur Gemeen - tav/ erker. C.van ooien. Voorzitter deelt mede, dat den landmeter van het kadaster is gebleken, dat b^( den aanleg van den ossendanweg door de gemeente in beslag is genomen een gedeelte, groot 1 M2 van het aan de wed. J .v.dGrift- westemeiier toebehoor end perceel D.no. 1115. In verband met net vorenstaande wordt een ruiling van grond voorgesteld, deelt mede, dat de voorgestelde rouieer- regeling voor de werkversehaffing (vei- vallen rustweken) met gunstig advies is doorgezonden aan den Minister van soci ale ..aken. verzoekt in kennis te worden gestelu cl de vertegenwoordigers^ bi, de op 22 Lei a.s. te houden demonstratie te Hilver sum, op eigen gelegenneid moeten gaan, of dat net vervoer daarheen gezameul.„z zal -cnieuen. doet mededeeling van wiziging van re bepalingen inzake aftrek van gezinsin komsten bi de berekening van oen steunt de-3lt mede dat a.n den technisch-ambts naar van uen rrovincialen «Waterstaat, den heer Mulder^ een afschrift is ver strekt van zgn rapport du. 27 november nr.1152, betreffende een nadere vercles ling van onderdeeien van volgnummer 1 5onderhoud van «vegen; der begroctin, 1957. vraagt een verlof B. voer de voorloea- liteit (winnet) van het perceel Veri- rostweg 81 deelt mede een onderzoek te hebben in gesteld naar de vraag of de aan der. heer van Beek verhuur weg gelegen ^trook grond, bekend als séfctie G.no.>606 dan niet aan liej .«igtman .u+ aanle~J~ adviseert e na bi den Ring"! kadastraal en $012 al staande dril' en Uitbreiding kan worden vei vo^ ae commissie u-rondd plan de strook kocht, haar aanleiding van net voren-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 321