y.-ff- /Tuyyy^ s Jl- BESLISSING ]luet de wed.drift zal getraent worden aeze ruiling van grond aan te gaan» Afdeelinq A Aanmericingen en No. I L9 CAylil Aennisgenomennet jeii^ux van uen ilinister aal thans worden afgewacn--. Aangezien inmiddels ter kennis is gekomen dat deze ue- onstratie is uitgesteld tot 5 auni a.s. zal hiervan aan ae reeds genoodiguen, tot bijwoning aezer demonstrav tie, mededeeling worden gedaan. Voorts besluit iiet col-j lese aan de genoodiguen de gelegenheid te bieaen geza- I menlijk, voor rekening van de gemeente, naar nilversum te gaan. daartoe worut een autocar genuurd van •<.^.l1en4 sen te soest voor den prgs van j .10,= nan den beeret&4 ris wordt voorts maoiuiging verleend ae tijdstippen van vertrek uit ooesterberg en hoest naaer te bepalen. V uet aeze wijziging zal rekening woraen gehouden, voor net jeerst over de steunweek van 10-15 kei 1yJ7. kennisgenomen Het g gevraagde verlof jj. wordt verleend. Hesloten wordt het aan van Beek verhuurde perceel grond nist aan ze j igtman te verkoopen. ke j igtman zal hier v&n medeaeeling worden gedaan. H") uk V'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 322