Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte i n n o u 626 627 628 629 650 Inspecteur! van dei Volksgezondheid, i Bestuur der Malia school H.Groninger, te Huis ter Heide» Commissaris dsr koningin. ifc»i...van .<elij, te aoest gronds noch aan kej den heer van Beek te ,igtman, noch aan verkoopen. geeft in overweging inzake de heffing jder invoerkeurlconen overeenkomstig Hat tadvies van den Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid te handelen, welk advisfe ter inzage wordt gezonden. verzoekt eexi bedrag van j .724,50 beschik baar te stellen voor aanschaffing van leermiddelen voor dia school, zulks we- [gens stijging van het aantal leerlingen. vraagt vergunning tot het oprichten van een chemisch technisch laboratorium ter vervaardiging van leder en hout conser veermiddelen alsmede van poetsmiddelen en het plaatsen van een verfmolen met mengmachine in werking gesteld door een electromotor van 2 x «x^. in het perceel Ht .noppenlaankadastraal bekend in sec tie H.no.1661 stelt in handen van burgemeester en wet houders een adres van de raadsleden otroband, rhijssen en van ae Ven betref fende verantwoording van geïnde leges oy-:| 1935 met verzoek hunne bescnouwingen daaromtrent te doen hennep. zendt antwoord op het schrijven van bui jgemeester en wethouders dd. 27 .april jf betreffende overschrijding van het ten ibehoeve van de o.l.school aan de Beetz- jlaan voor het jaar 1956 verleende cre- diet voor ue aanschaffing en net onder houd van boeken, leermiuüelen en school- behoeften en stelt voor het bedrag van het in 1 936 overschreden crediet in min dering te brengen op 1957»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 323