V V tf,h V BESLISSING Aideeling A Aanmerkingen en No. net sollege bociale 1ake of na de op vens er kans besluit een scnrliven aan uen minister van n te zenden waarin üe vraag wordt gesteld, net departement mondeling verscnafte gege-g^^ bestaat, dat tegen een verhooging van de invoerkeurloonen niet langer beowaar zal worden gemaakjt- Tot beschikbaarstelling van net bedrag van j .724,bO wordt besloten. L hIüH Je gevraagde vergunning wordt geweigerd, aangezien de Baad in z^jn vergadering van 12 dezer de benoouigae ontL heffing van het verbod tot het opricnten van een dergej- lgke inrichting in de kom der gemeenteniet heeft ver leend I i net ;evraagde beschouwingen zullen worden gegeven. inmiddels overgelegde concept schreven wordt vast gesteld <^0. net c het d Uik z val z thans deel wezig noven ge zi I hem t 'fcc/r. ollege besluit voor ditmaal genoegen te nemen met oor den heer van welij gedane voorstel. üitdruKke- al worden opgemerkt dat wanneer een dergelijk foYa ich weer mocht voordoen of wanneer blijkt dat de plaats gehad nebbende omstandigheid, naar het oor van den Inspecteur van leermiddelen niet aan van lager onderwas te stellen ch alsnog de e verhalen. iet aager onderwijs, üe aan- eischen, aan het voldoen, het colle- vr^iheid voorbehoud het benoodigde op redelijke

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 324