Vofg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 631 652 633 ;34 635 >36 637 Gemeente-ontvan- eer De Voorzitter Directeur van Ge meentewerken G.Vermont, Westha!- v end ijk 39, Goes. J.Jansma, Chef \7 h.station Soest- duinen Directeur Gemeen- tebedr^v^n te Anersfoort AfdSoest en Om streken van de Ne derl.Ver.tot bosc min7; van dieren. her- ■i rapporteert omtrent niet tijdige beta ling van de pachtsom van het aan de l-Ferd.Huijcklaan gelegen perceel C.no.45] door V/.van Dorrestein. vestigt er de aandacht op, dat thans uitvoering zal moeten worden gegeven aan het raadsbesluit do. 12 Mei 1 937, 1e afd.no.234 inzake verpachting v; i het jachtgenot en het recht tot het c; sporen, bemachtigen of dooden van r.ohr-1 'delijl: gedierte op gemeentegronden. bericht omtrent de door Mr.J.van Nes te Tiel gestelde voorwaarden terzake af stand van grond van het perceel H.no. 1500 ter verbreeding van de BurgGrothei] straat ;verzoekt demping of rioleering van de isloot, welke gelegen is langs het aan !hem toekomende perceel Soesterbergsche- straat 29» iDe Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit 13 Mei 1937, no.1236. bij schrijven van] verzoekt beplanting met rhododendrons op een perceel grond, gelegen aan den toegangsweg van het station Soestduinen De Directeur van Gemeentewerken brengt 'hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 12 Mei j.1. no.930. doet de kostprjsberekening over 1 et jaaa 193Ö van de voor Amersfoort benocdigde hoeveelheid gas toekomen. r I geeft den Raad in overweging wederom sepi 'dierenarts te benoerr"',n belast n°t de diere»! nie handeling van alle hulpbehoevende 'waarvan de eigenaar onbekend is 0 jbij machte is den dierenarts te betalt» en door aanvulling' van de politievercr" jdening de politie de opdracht te ver strekken, hónden die zwervend worden getroffen op te vangen, om ze na eer. -1 ker aantal dagen, wanneer de eigenaar

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 327