>ffu. BESLISSING Afdeelinq Aanmerkingen en No. Van Dorrestein zal worden aangeschreven het resteerend eelte der huur over 1936/'3>7 vóc'r }0 Mei a.s. te vol- Voorts zal hem worden medegedeeld, dat, indien |geö doen s'oJr hij de huursom 19_57/';>8 niet op den bepaalden tijd, d.i. Aug. a.s. voldoet, het college hem in gebreke zal i het college hem in stellen en de verhuring op dien datum zal doen beëindigen. Besloten wordt een advertentie inzake deze verpachting"v** tweemaal- te plaatsen in het weekblad "De Nederlandsche r Jager". Voorts zal de openbare verpachting worden ge houden een week na de laatste bekendmaking. sur Aan Mr.van Nes zal de erkentelijkheid van het college worden betuigd omtrent de toegezegde medewerking aan deze verbreeding. Conform het advies van den -Jirect van Gemeentewerken zal verzocht werden een grootere strook gronds af te staan, teneinde hem het behoud van een tweetal kastanjeboomen te kunnen waarborgen. Met het verplaatsen van de bestaande terreinafscheiding kan het College zich vereenigen. Zio<P Conform het advies van den Directeur van zal adressant van een en ander mededeeling daan. Gemeentewerken worden ge- Wk' V/a Over eenkomstig het advies van den Directeur van Gemeen-1- tewerken wordt op het verzoek van adressant niet inge gaan ^nnisgenomenAan den Baad nullen de bescheiden ter mnisneming werden overgelegd. &-ff ff V'"1 ^en Raad za3 worden voorgesteld op het verzoek niet in te gaan. Voorts zal aan den Raad worden medegedeeld dat^het gewenscht is dat in voorkomende gevallen/d po- hulp wordt ingeroepen van een plaatselijken vee: billijke vei verstrekker iti art?,. Teneinde voor de bewe geding voor elk voorkomend ■al worden voorgesteld :en diensten een geval te kunnen door Lrediet toe te staan van voor het jaar 19j?7 hiervoor een 29,= \J.\J KJ - J 7 O V/i<P

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 328