Korte inhoud num- 1 Afzender of voorsteller Datum mer 652 ÏI.M.v.Weljj te Soest. onbekend blijft, door een deskundige te Haten dooden. zendt antwoord op het schrijven van geroeester en v othouders cd. 5 Mei 1937, 4e afd.no.0/2b7 betreffende de door hen' ingezonden nota ad .58,60 terzake bij voorschot gedane uitgaven in verband Irnet de voorziening in de vacature van 1 onderwijzer aan de o.l.school aan de 'Beetzlaan. 639 Afd.Finene:ën 640 641 P.van VugtKamejj- lingh Onnesweg 1 3|9 Hilversum AfdFinanciën liegt over een staat (Bijlage I) aange- Ivende een specificatie van het saldo van hoofdstuk VII van den kapitaaldiansjt,, izooals dit van den dienst 1935 naar dien van 1936 is overgebracht. Blijkens dezen staat bestaat dit saldo uit 2 deelen, t .w a. batig saldo (betreft beleggingen enzl) ƒ.10.557,25 b. nadeelig saldo (betreft nadeelig 5aio do van hoofdstuk XIII 2 van den kaj- pitaaldienstzcoals dit bij de ophef» fing van het grondbedrijf per 1 Jan. 1935 naar hoofdstuk VII is overge- j boekt) ƒ.100.683,98. Voorgesteld wordt het onder a. gemelde j bedrag ad ƒ.10.557,25 toe te voegen aa jhet te beleggen bedrag en liet nadeelig saldo ad ƒ.100.683,98 uit dit bedrag tej dekken verzoekt ontheffing van de bijdragebeta- ling in de verpleegkosten zijner krank zinnige moeder in verband met zijn huwe lijk. verzoekt te mogen vernemen, of de bij gaande 3 nota's, betrekking hebbende op de verbreeding van de Burg.Grothestraat kunnen worden betaald, zulks in verband met de omstandigheid dat het door der- raad verleende crediet voer deze ver- bresn ing ad ƒ.6.000,= nog niet is goed gekeurd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 329