- ïty, Inoj. BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. besloten wordt aan elk lid van de betreffende commissie een afschrift te zenden van het schrijven van den mi nister van Sociale faken. Voorts zal het origineele schrijven van den minister bijj de stukken voor de eerst volgende raadsvergadering wor den nemen. gevoegd zulks teneinde van den inhoud kennis te -Je betreffende declaraties worden vastgesteld, lot uit betaling wordt besloten. besloten wordt het onderhavige terrein niet te verhuren „9^ aangezien het college voornemens is aan dit terrein een A andere bestemming te -even. f Op het verzoek wordt afwijzend beschikt. Conform net advies van den dir.v.gem.wernen zal adres- aJs sant van een en ander mededeeling worden gedaan. A gevraagde toestemming wordt verleend. Aan den haad zal orden voorgespeld de gevraagde ont heffing in beroep niet te verleenen. ;/Vl' i{\ is di

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 32