BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerking? Na kennisneming van de verantwoording van liet school en gehoord de verklaring van het hoofd deeling onderw'js, ter secretarie, dat bl„ hoofd van de et onderzoek van de sollicitanten spoed betracht moest worden, zoo dat gebruik van eigen auto als billik is te beschouwen, wordt besloten de declaratie goed tc keuren. Aan het hoofd der school zal echter worden medegedeeld dat het collet os verlangt dat in den vervolge slechts dan van het ei-f jen vervoermiddel gebruik wordt wemaakt, indien liet col lege daartoe vooraf machtiging heeft verstrekt. Voorts zal aan het hoofd der school verzocht worden in de toe komst hg het doen van uitgaven wegens verblijfkosten, le grootst mogelijke zuinighei d in aciit te nemen. Conform het advies van de afdeeling financiën wordt be sloten De door van Vugt te verleenen bijdrage ad „'«10,= per Qaand wordt gehandhaafd. v2Ia- Deze kosten zullen bestreden worden uit volgnr.4lp sub e* van de begrooting 19j>7 en niet uit het nog niet goeè- bekeurde crediet ad .6.000,=.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 330