Volg- num- I Afzender of voorsteller Presidente v.d.Mis ienaaikrans te Soestdijk, L.Berg straat 6. Kfe j .P-.Westra, cud^ gemeente-vroedvrouw Soest Korte inhoud Mr.H.W.de Vink te Utrecht G.H.Assink, gewe zen hoofdagent vah politie Directeur Gemeen tewerken Directeur van Ge meentewerken verzoekt vrijstelling van vermakelijkheid belasting voor een te geven uitvoering op 25 en 24 Mei a.s. jïïventueele baten komen ten goede aan ds bestrijding der slaapziekte in de Afr. Missie verzoekt den Baad, in verband met de door het College van Burgemeester en Wethouders bij haar ontslag als gemeen- tevroedvrouw met haar gemaakte afspraak om in de vacature niet te voorzien, thans ook niet over te gaan tot aanstel ling van een nieuwe gemeente-vroedvrouw. vraagt namens zijn cliënt G.J.Smit hen te berichten onder welke voorwaarden de gemeente Soest eventueel bereid zou zijn om den heer Geubbels en de Wed.van 2s toe te laten tot den aanleg en de verharding van liet in het schrijven ge noemd stuk weg zelf zorg te dragen. deelt den Raad mede, dat hem bij de uit betaling van zijn achterstallig salaris over 19p6 en 1937niet is uitbetaald dfi recherchetoelage ad /.1G0,= per jaar» op welke toelage hij naar zijn meening nog tot en met 30 April 19p7 aanspraak heeft, in verband waarmede hij verzoekt hem deze toelage alsnog uit te betalen en te bevorderen dat het bedrag dezer toelage, alsmede de tijdelijke toelage groot ƒ.80,25 in zijn pensioensgrondslal wordt opgenomen. adviseert aan M.A.G.van Blerk, Bosstra I 94, te Soest, een aanschrijving te zen den, tot verwijdering van een zonder ve gunning in aanbouw zijnd houten weekend huisje, op perceel sectie G.no.5866, gelegen aan de Bosstraat. biedt ter behandeling aan zoeken om bouwvergunning, de noodige teekeningen en eenige ver- ;eid van vergeze advies m- Je gevrt esloter I brastand: |telegenl te gaan kan Mr.c lot zijn [zich ben leen weg [dien aar jee parti, ■gemeente Uan den Jw ijzend 1 I college kan van I en gez.c Niet oj 58, v gen. £01

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 331