I JU/ celijkheidsl ;voering le aan de le Afr. iet de ier en ge me en- af spraak ïien i aanstel- roedvrouw. nit hen aarden reid zou Wed .van en de j-ven ge- aren. j de uit- salaris etaold r jaar, eening an spraak! verzoekt betalen g dezer oelage grond sla; Bosstrs te zen onder ve: weekendj .5866, ge ver- eseld ezen» 3e gevraagde vrijstelling wordt verleend Sesloten wordt aan den Raad mededeeling te doen omstandigheden welke zich bij de behandeling van gelegenheid hebben voorgedaan, met voorstel je gaan tot benoeming van een gemeente-vroedvrouw. van de deze aan- thans over/^?^^, Vink zal worden medegedeeld dat het College aijt niet aan het verzoek kan voldoen, doch Jan Mr.de tot zijn sp dch bereid verklaart 3en weg en de regelin_ 3ien aanleg verbonden, in onderhandeling te treden met partij die tegenover het college laat blijken met de fcemeente een overeenkomst terzake te willen aangaan. omtrent eventueelén aanleg van x0 der financieele gevolgen aan Vf 3/ Lan den Raad zal worden voorgesteld op liet verzoek af-i vijzend te beschikken. Het betreffende voorstel ziet het :ollege ter goedkeuring t egemoet ïan van Blerk zal een aanschrijving tot verwijdering wor-/'aA'^- Cen gezonden. ^j-z^P Niet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht nos.- r 58 wordt besloten de aanvrage no. 2/408 in te willi-1- pn. Bouwaanvrage no.1/1^57 wordt aangehouden. I /"S TT e~\ V I r ~1 <1 r-\ V "4" v.-\ 4 "V IA 4- ATT A VA 4" IT A 1 l/A V*> 1 Al TT rsvi <nA I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 332