Volg- num- Afzender of voorsteller Datum Korte mer 648 649 650 651 Directeur van Gemeen tewerken Ie afdeeling. Directeur van Gemeen tewerken Gedeputeerde Ctaten van Utrecht. 652 Clement Vos. Juliana- 1 an 71} Coest. 653 Inspecteur van Politik. eelt mede, dat d.. werkzaamheden ten behoeve va» het uitbreidingsplan voor den volontair i.a.ó, van lleel op 8 Kei 1937 waren beëindigd en ver zoekt te bevorderen, dat het van Meel toekomende bedrag hem wordt uitbetaald. Ibiedt ter vaststelling aan het ontwerp van een aan J.Foppen, Coehoornstraat 12, te Hilversum, te verleenen vergunning ingevolge de Hinderwet, tot uitbreiding van de bestaande bakkerij, ge vestigd in perceel Julianalaan 50» kadastr al te nend gemeente ooest sectie Tï.no.2502, door het jpl atsen van een heeteluchtoven ter vervanging 'van den houtoven. zendt rapport inzake verbetering- van den Kampweg deelen namens de Commissie van Overleg inzake de gemeentebegrootingen mede, dat een aantal van 15 werklieden voor een gemeente als ooest te hoog is. Zij verzoeken den wensch der Commissie iom het aantal der kantonniers met één te vernuft ,deren in nadere overweging te nemen, terwijl zi tevens mededeel en, d.at voornoemde Commissie haar bezwaar handhaaft tegen de aanstelling van een deskundige op arbeidsovereenkomst voor de inrich ting eener gemeenteTeigendommenadministratie. Aangaande dit laatste is den Hoofd-Ingenieur vanj den Provincialen Waterstaat verzocht Gedeputeerd de otaten van nadere voorlichting te dienen, waartoe zij de medewerking van het gemeentebe stuur inroepen. verzoekt verplaatsing van een boompje, staande v<5c5r den ingang zijner garage aan de Hassaulasn. De Directeur van Gemeentewerken adviseert tot verplaatsing van dit boompje, onder* voorwarde dat de kostenad f.2,50 door belanghebbende wor den betaald. zendt opgave van de door het politie-personeel gemaakte overuren ter gelegenheid van de feesU verhonden aan den intocht van het Prinselijk Paar en stelt voor aan majoor van Leeuwen en - chercheur Meijer in verband met de verrichte £- tra werkzaamheden gedurende de feestelijkhen.ez op 15 t/m 17 April 1937» daarvoor een tegenoe. koming te geven van elk f.5>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 335