Jft*. L :n behoeve van Ltair W ,A,ö .igd en ver. el toekomende rerp van een s Hilversum, .e Hinderwet, kkerij, ge- kadastr al ie )2, door het vervanging m den Kanrawe •leg inzake ;en aantal van i Soest te Ier Coimnissie 'én te vermin-1 sn, terwijl ai Jomnissie haar .ing van een roor de inriol .nistratie. -Ingenieur van, it Gedeputeer ;e dienen, gemeentele de, staande Ie Nassaulaam dseert tot voorwaarde Leh bende wor- .e-personeel ran de feestei 'rinselijk jeeuwen en re' verrichte eJ/ stelijkheden jen tegeraoet- BESLISSING Afdeeling Aanmerking* itaw van Meel zal een gratificatie worden verstrekt, over een tijdvak LjjL f Ivan 4 maanden, In totaal zal hem mitsdien worden uitgekeerd een r -UjUl. [bedrag van 4 x f.25,— is f.100, Het ontwerp wordt vastgesteld. ,/ethouder de Bruijn deelt mede aan den directeur te zullen vragen MX' j een plan met kostenberekening in te zenden, waarbij rekening is gek. houden met de bepalingen in het uitbreidingsplan, ten aanzien van wbjïi- j den Kampweg. 3e Voorzitter deelt nede dat op 18 ei j.1. reeds een schrijven f (\/f is gezonden aan deh oofd-ingenieur van den provincialen waterstaat inhoudende het verzoek zich rechtstreeks met het college in verbin- c/tVt ding te stellen, Git schrijven wordt alsnog goedgekeurd, i Aan den heer Vos zal worden medegedeeld dat na betaling van een aJy bedrag van f.2,50, het boompje ongeveer 0,50 M, zal worden verplanlt.^- .j ->an den Raad zal het benoodigde crediet worden gevraagd, teneinde -eze overuren aan belanghebbenden te kunnen doen uitbetalen. 3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 336