num mer Korte inhoud 654 655 656 657 658 659 660 .Directie van de i:Vj Arnhemsche Taterl ei diiig - ij. Directeur van Gemeen tewerken ooester >┬╗erkloozen-or- ganisatie. A.G.de Bruin. J.Eozendaal, Binnen- j door 3, Blaricum. .v.d,Broek, Kerk straat 21a, Boest. A.v.d.Plas, Jteenhof- straat 31 D irecteur van Gemeen tewerken deelt mede dat zij de "buisleiding in den Lange iBrinkweg zonder "bezwaar van de gemeentekas zul- ,len leggen* De kosten voor het plaatsen van een 1 brandkraan zullen evenwel ten laste der gemeente komen. stelt voor in verbant met den gezondheidstoestand van den wachtgelder E.van Fulpen deze bij het aannemen van losse arbeidskrachten als hulp voor de wijkarbeiders te passeeren. schrijven over den genomen maatregel inzake uit sluiting van steun, indien niet voldoende wordt getracht werk te vinden in het vrije bedrijf. verzoekt een deel der verpleegkosten van de krankzinnige P.- .van Klooster voor rekening der gemeente te nemen. vraagt vergunning tot het uitbreiden van de be staande benzinepompinstallatie door liet bijplaat sen van een oiviergrondsche tank van 1000 Liter inhoud met bovengrondsche aftapinrichting welke in werking wordt gesteld door een electromotor van l/3 P.K. op/in perceel Kerkstraat 21a. De Commandant der Vrijwillige brandweer van Boest en de Directeur van Gemeentewerken brengen gun stig advies uit. verzoekt toestemming tot het mogen houden eener collecte onder de Prot, Ghr.bevolking, ten behoe ve van de "Centrale voor werkloozenzorg" "Jong Holland snakt n ar werk", en wel op 16 Juni a.s biedt ter behandeling aan eenige verzoeken om bouwvergunning, vergezeld ven. de noodige teeke- i ningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 337