55 57 58 Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte i n h o u jea .o'caten 56 -rea.staten van J tr e clit -^est.aer wonmgst. "Ons -^eiang" ^ea.ztaoen van Utrecht 59 -*ea. coaten van utrecht versoenen van bericht en raad te dienen ten aanaien van een door de raadsleden Ourobandi'hijssen en van de '^en tot hen gericht adres inzake door deae raadsleden gemaakte opmerkingen betref fende de gemeenterekening 1935* zenden een schrijven toe van den minis ter van Sociale daken met bijlagen be treffende tewerkstelling van jeugdige i werkloozen bij de plantsoenen. verzoekt de bewoners van het complex der stichting te Soesteroerg tot wederop zegging aan te sluiten bij de ophaal dienst van asch en vuilnis, met betaling van het daarvoor verschuldigde recht door de stichting zelve. brengen naar aanleiding van het raadsbe sluit van 9 -december 1936, 4e afd.no. 4425 betreffende ae uickeeringen aan 4 van den hedum en J.H.koster onder de aandacht van het college, dat de toe kenning van een doorloogenie uitkeering» in ue plaats tredende van net wettelijk pensioen, in strijd is met art. 193 °-er gemeentewet, daar de pensionneering van -e gemeente-ambtenaren en hun weduwen geregeld is bij de wet en derhalve ge stempeld is tot een zaak van algemeen j rijksbelang. reze wettelijke bezwaren zouden niet aanwezig zijn, indien telkens ovsr een beoaald .laar een gratificatie zou wor- i den verleend en het raadsbesluit van 9 i Dec.i936 in dien zin zou .orden gewij zigd, dat het als beginselbesluit zou gelden. Verzoeken voorts te bevorderen dat het raadsbesluit in dien zin wordt gewijzigd. goeuge- zenden een exemplaar van het keurd besluit tot wijziging der begroo- óing van inkomsten en uitgaven der gemeente voor het dienstjaar 1934 van 21 -december 1934 nr.2l/'341. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 33