Korte inhoud Afzender of voorsteller Datum num mer 662 66J WedGhr.Bond van personeel in publie- ken dienst. Inspecteur van Po litie. 664 666 C.G.J.van Beitst Be Voorzitt^ 665 Br.Ginter. Jirecteur van Ge meentewerken deelt mede dat hij over ae maand Mei 1937I in geen enkelen vorm inkomsten heeft gel noten. ringen aan op afdoening van rui. verleek! bm te komen tot een regeling, waarbij. ^enj vergoeding wo dt gegeven aan perser-: >1 belast met verplichte wachtdienst. geeft in overweging te doen onderroeken pf de verlichting van het bord "Politie-I Brandweer" niet vccrdeeliger kan geschie| den door aansluiting van deze verlich ting op het net der straatverlichting, gelijk zulks in Goesterbe.g plaats vindt.I Be li .V .Provinciale dtrechtsche zlectri- citeits-Maatschappp, deelt bi., schrijven t' 11 kei 1957, no.45.6 mede, dat ue jaarkosten van de verlicliting van dit aanduidingsbord j .2567 rullen bedragen..! brengt ter sprake het feit dat de ijk 5en van de borden met opschrift fiio istdi,ik"gemeente ooest, oorspronkelijk| geplaatst aan ae Vredehofstraatgrens gemeente Goest en Baarn, heeft v/eggenorr.ej ?n twee borden heeft geplaatst op het grondgebied van Baarn, met het opschrift| "Goestdijk" gemeente Baarn. Beze lianclelir heeft plaats gehad zonder dat eenig overf leg met liet College geschiedde hetgeen het Collegö ten zeerste moet grieven zcc| dat wpreker voorstelt hieromtrent aan jen bend een schreven te richten. Komt in ae vergadering teneinde tcelicl ting te kunnen verstrekken op een nieu we regeling zijner bezoldiging ais neu- ringsveearts bericht omtrent een mogel^ke ruiling ,van grond aan de Goest erbergschest: :n- met 4i.il.van Brummelen, waarbij op de ec^ liikiieid vvordt gewezen, dat het aubbel ïiuisperceelwaarvan eigenaren zi.,n vari^ Brummelen en Gunde lach, nimmer kadastra 'is gesplitst, zoodat niet bekend is -- de middenscheiding zich bevindt. Hier- door is net niet mogelijk os voorgeste de ruiling uit te zetten. ai

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 341